Nároky na presnosť ako aj zložitosť prostredia si vyžadujú komplexné a flexibilné riešenia. Naše mnohoročné skúsenosti s projektovým riadením, overené know-how pri optimalizácii vnútrofiremných procesov ako aj pri tvorbe a využívaní informačných systémov, sme zúročili v IS dromia.

IS dromia v sebe integruje sofistikovaný nástroj na riadenie implementácie projektových zámerov našich klientov ako aj na kontrolu a vyhodnocovanie interných procesov. Kdekoľvek a v ktorúkoľvek hodinu majú projektoví manažéri prístup ku všetkým a najaktuálnejším informáciám a dokumentom týkajúcich sa jednotlivých výziev, projektov alebo udalostí, ktoré práve prebiehajú.

 • newslettre a zdieľanie užitočných informácií
 • on-line vyplnenie/evidovanie a analýza projektového zámeru
 • príprava Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
 • poradenstvo v oblasti prieskumu trhu a prípravy verejného obstarávania
 • zmapovanie pripravenosti prijímateľa na implementáciu projektu – predimplementačný audit
 • oboznámenie prijímateľa s možnými rizikami v súvislosti s implementáciou
 • nastavenie plánu implementácie projektu
 • nastavenie štandardov komunikácie s prijímateľom
 • podpora pri komunikácii s dotknutými inštitúciami
 • oboznámenie prijímateľa s nástrojmi na implementáciu projektov
 • projektové a finančné riadenie vrátane spracovania dokumentácie
 • priebežný audit pre identifikovanie prípadných zmien a nezrovnalostí voči pôvodnému zámeru
 • dohľad a kontrola po ukončení realizácie projektu
 • personálne audity a hodnotenie zamestnancov
 • e-learning - vzdelávanie zamestnancov